FAQ

Energie Coöperatie Almelo is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Almelo. De leden zijn dus samen de eigenaar van de coöperatie en iedereen mag stemmen in de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal zijn van de gemeente in 2050. Onze bijdrage daaraan is met name het uitvoeren van postcoderoosprojecten. Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten van en voor de leden.

De Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek is de officiële naam van wat ook wel de postcoderoosregeling wordt genoemd. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Deze mensen kunnen zich dan verenigen in een coöperatie zodat er op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem geplaatst kan worden. Via een energiebedrijf komt vervolgens de opgewekte stroom bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft er voor de opgewekte stroom (die je via de coöperatie afneemt) over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting te worden betaald. Bij een traditionele postcoderooscoöperatie betaal je afhankelijk van je verbruik een aantal duizenden euro’s om te investeren en krijg je zelf de energiebelasting terug. Bij onze coöperatie hoef je niets te investeren, maar mag dat wel. Daarnaast krijg je zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug. Wij als coöperatie ontvangen de rest van de energiebelasting om alle kosten te voldoen, zoals voor de zonnestroom- installaties.

De postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting. Wil je meer weten over de postcoderoosregeling, kijk dan hier voor een uitgebreide uitleg.

De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Een postcoderoosgebied bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied op een dak een zonnepanelensysteem wordt gelegd, kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en deelnemen.

Meedoen kost je helemaal niets. We willen dat alle Almeloërs lid kunnen worden van de energie coöperatie.

Als lid van de coöperatie ben je deelnemer aan één van de Almelose zonnestroominstallaties. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Of omdat je geen geld hebt om te investeren in een eigen zonnestroominstallatie. En door deel te nemen zorg je ervoor dat er meer duurzame energie in onze gemeente wordt opgewekt.

Met elke kleinverbruikaansluiting kan deelgenomen worden aan de postcoderoos. Zijn er dus op één adres meerdere aansluitingen met een eigen elektriciteitsmeter, dan meld je je voor elke aansluiting dat je deel wilt nemen aan.

Ja, mensen met een huurwoning kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemer zijn van elektriciteit bij een energieleverancier. Deze levert energie aan de huurder en kan de energiebelasting verrekenen. Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten direct aan de verhuurder betaalt, kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.

Als je zelf zonnepanelen hebt, is het ook mogelijk lid te worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt en voor 90% van dat verbruik kun je dan deelnemen. Verbruik je bijvoorbeeld 6.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 4.000 kWh per jaar op, kan je je aanmelden en deelnemen voor 1.800 kWh per jaar.

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère.

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie Coöperatie Almelo is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. Ook in dat geval hebben de leden geen onkosten, omdat ze geen lidmaatschapsgeld hoeven te betalen.

Als lid zijn er geen financiële risico’s. Echter bestaat het risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 4 cent kunnen betalen. Maar dat is niet de verwachting en je beslist hier ook zelf over mee. Dan nog blijf je financieel voordeel houden, alleen kan dat in theorie wat lager zijn.

Minister Wiebes heeft in 2018 aangegeven de salderingsregeling en de postcoderoosregeling te willen vervangen door een terugleversubsidie, maar niet eerder dan in 2021. De nieuwe regeling is net als beide oude regelingen bedoeld voor mensen of bedrijven met een kleinverbruikaansluiting.

Daarnaast is in het Regeerakkoord afgesproken dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De minister schrijft:
“Energiecoöperaties dragen hierdoor bij aan het creëren van energiebewustwording en draagvlak voor de energietransitie in de haarvaten van onze samenleving. Ik draag deze ontwikkeling een warm hart toe en wil deze verder versnellen.”

Mocht het kabinet besluiten tot afschaffing van de salderingsregeling en postcoderoosregeling, dan geldt voor die laatste dat coöperaties de wettelijke garantie hebben dat lopende projecten minimaal 15 jaar uitgediend mogen worden tegen de voorwaarden zoals die gelden voor de dag van afschaffing.

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’

In 2019 is het bedrag van de heffingskorting € 311,62 inclusief btw.

Deze heffingskorting staat los van de korting die je ontvangt met deelname aan onze coöperatie. Je ontvangt bij deelname dus beide kortingen.

De looptijd van de Ledenovereenkomst is 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Gedurende die 15 jaar heb je altijd voordeel bij ieder kWh dat je via de coöperatie onder de Regeling verlaagd tarief brengt. Wanneer je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen als je in de postcoderoos (groot deel van de gemeente Almelo) blijft wonen.

Als je verhuist binnen de postcoderoos is er niets aan de hand.

Wanneer je verhuist naar een gebied buiten de postcoderoos, is het helaas niet langer mogelijk deel te nemen aan de coöperatie.
We zullen dan de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen. Voor jou zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen.

Met de Energie Coöperatie Almelo U.A. Zij is economisch en juridisch eigenaar van het zonnepanelensysteem en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, met de dakeigenaar of de eigenaar van de grond.

Alle toekomstige groene stroom- installaties staan op deze website.  Via de site kun je je aanmelden (geheel vrijblijvend) als geïnteresseerde en de volgorde van aanmelding  is ook bepalend voor je plek op de wachtlijst. Tevens ontvang je dan onze nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor het lidmaatschap betaal je niets. Vervolgens profiteer je 15 jaar lang van korting op je energierekening. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die onder de Regeling verlaagd tarief wordt gebracht. Als coöperatie streven we ernaar dat tenminste 90% van je stroomverbruik te laten zijn. Je deelt wel mee in winst en uitkeringen en voordelen van andere projecten waartoe de leden besluiten.

Je mag een voorkeur aangeven voor het dak waarvan je de stroom wilt hebben. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met die voorkeur. Maar het kan zijn dat er leden zijn die vanwege hun postcode alleen maar van bepaalde daken gebruik kunnen maken. Die gaan dan voor bij de toewijzging.

Je kunt je via de site aanmelden als geïnteresseerde. We plaatsen iedereen op een wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen gaan we beschikbare daken of velden ontwikkelen voor zonnestroominstallaties. Via onze nieuwsbrief zullen we iedereen op de hoogte houden van de voortgang.

Je kunt je nu alleen nog maar aanmelden als geïnteresseerde en voor plaatsing op de wachtlijst. Als we zicht hebben op een concrete locatie voor de ontwikkeling van een zonnestroominstallatie en de opleverdatum (afhankelijk van de situatie kan dit maanden tot jaren duren), benaderen we de geïnteresseerden die zich dan kunnen aanmelden voor het concrete project. Je deelname is pas definitief nadat je een handtekening voor aanmelding hebt gezet en als duidelijk is dat het project waarvoor je je hebt opgegeven, of waaraan wij je hebben toegewezen, definitief doorgaat.

De looptijd van de overeenkomst is voor 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen als je binnen de postcoderoos blijft wonen en soms ook als je een buurgemeente gaat wonen.

De landelijke regeling waaraan Energie Coöperatie Almelo gebonden is stelt ons helaas als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie).

Als lid heb je 15 jaar recht op korting op je energierekening. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van de stroom die je afneemt. Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt wel mee in winst en uitkeringen en voordelen van andere projecten waartoe de leden besluiten.

Er zijn op dit moment nog geen zonnestroominstallaties gerealiseerd. We beginnen met de ledenwerving. Er zijn wel enkele bedrijven en instellingen die mogelijk hun dak beschikbaar willen stellen voor een zonnestroominstallatie voor de Energiecoöperatie Almelo. Het eerste pilotproject zal plaatsvinden op het dak van de voormalige Hagendoornschool.

Energie Coöperatie Almelo is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie (zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik lid word van de coöperatie?). Er kan door leden € 500 of € 1000 ingelegd worden via een achtergestelde lening, waarmee de zonnestroominstallatie voor 20 % wordt gefinancierd. Het resterende deel van de investering komt direct of indirect binnen tegen een lage rente van de bank.
Energie Coöperatie Almelo zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie. De coöperatie is immers ook eigenaar van de installatie.

Na 15 jaar is het project afgelopen en kan een lid overstappen naar een nieuw dak (mits de regeling dan nog bestaat). De zonnepaneleninstallatie wordt dan ofwel van het dak verwijderd en verkocht, ofwel hij wordt overgedragen aan de dakeigenaar.

Ja, dit is verplicht. Anders kun je volgens de wet niet meedoen aan de postcoderoosregeling.

Nee, je wordt lid van Energie Coöperatie Almelo U.A. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor heb je een leveringsvergunning nodig. We zijn wel wederverkoper van een nog te selecteren energieleverancier die de postcoderoosregeling uitvoert. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van deze energieleverancier. De groene lokale stroom die met onze zonnepaneleninstallaties wordt opgewekt, verkopen we als coöperatie aan de energieleverancier en die groene lokale stroom wordt dan aan onze leden geleverd.

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Informeer hiernaar bij je energieleverancier. Indien dat het geval is, kunnen wij je daarvoor helaas niet compenseren.

De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van hoe lang contract nog doorloopt. Zie hier voor de hoogte van het bedrag. Niet alle energieleveranciers vragen bij voortijdige opzegging van uw contract een opzegvergoeding.

Op dit moment kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Overstappen en de boete accepteren (vooral interessant wanneer je voordeel groter is dan de boete).
  2. Wel overstappen voor stroom en de daaraan verbonden opzegvergoeding accepteren en voor gas gebruik blijven maken van je huidige leverancier.
  3. Voorlopig niet profiteren van de Regeling verlaagd tarief, maar je wel alvast aanmelden als geinteresseerde. Je komt dan op een wachtlijst. Zodra je vrij bent om over te stappen naar een energieleverancier die wel de Regeling verlaagd tarief uitvoert en je meldt dat bij ons, dan laten we je daarna zo spoedig mogelijk profiteren van de Regeling verlaagd tarief.

Nee, je wordt geen energieleverancier. Energie Coöperatie Almelo ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door Energie Coöperatie Almelo verkocht aan een energieleverancier. Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energieleverancier, waarvan Energie Coöperatie Almelo wederverkoper is. Jij krijgt 100% duurzame lokale groene stroom tegen een eerlijke prijs met een aanzienlijke korting.

Ja, dat kan voor maximaal 10.000 kWh per jaar, omdat het tarief van de energiebelasting boven 10.000 kWh lager is en daardoor voor de energiecooperatie onrendabel.

Het lidmaatschap voor bedrijven is financieel iets minder aantrekkelijk als voor huishoudens. De korting voor bedrijven is namelijk gelijk aan de korting voor huishoudens.

Deze korting bedraagt in 2019 € 0,04 per kWh inclusief 21 % BTW, maar deze BTW krijgt een bedrijf toch al terug als voorbelasting.

Meer informatie kun je vinden op de website. Natuurlijk kun je je vragen ook mailen naar info@energiealmelo.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief